22 гпк

admin

Господарський процесуальний кодекс України
Стаття 22. Право сторін на передачу спору на розгляд третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу

1. Спір, який відноситься до юрисдикції господарського суду, може бути переданий сторонами на вирішення третейського суду або міжнародного комерційного арбітражу, крім:

1) спорів про визнання недійсними актів, спорів про державну реєстрацію або облік прав на нерухоме майно, прав інтелектуальної власності, прав на цінні папери, а також спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні договорів про публічні закупівлі з урахуванням частини другої цієї статті;

2) спорів, передбачених пунктами 2, 3, 7-13 частини першої, пунктами 2, 3, 6 частини другої статті 20 цього Кодексу, з урахуванням частини другої цієї статті;

3) інших спорів, які відповідно до закону не можуть бути передані на вирішення третейського суду або міжнародного комерційного арбітражу.

2. Спори, передбачені пунктом 3 частини першої статті 20 цього Кодексу, що виникають з договору, можуть бути передані на вирішення міжнародного комерційного арбітражу лише на підставі арбітражної угоди, укладеної між юридичною особою та всіма її учасниками.

Цивільно-правові аспекти спорів, зазначених у пунктах 2, 7 частини першої, пункті 6 частини другої статті 20 цього Кодексу, спорів, що виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні договорів про публічні закупівлі, можуть бути передані на вирішення міжнародного комерційного арбітражу.

3. Будь-які неточності в тексті угоди про передачу спору на вирішення до третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу та (або) сумніви щодо її дійсності, чинності та виконуваності повинні тлумачитися судом на користь її дійсності, чинності та виконуваності.

4. Рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу може бути оскаржено (оспорено) в порядку, визначеному законом.

Сторони користуються рівними процесуальними правами.

Сторони мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії, брати участь в господарських засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення господарському суду, наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають у ході судового процесу, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників судового процесу, оскаржувати судові рішення господарського суду в установленому цим Кодексом порядку, а також користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

Сторони зобов’язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об’єктивного дослідження всіх обставин справи.

Позивач вправі до прийняття рішення по справі збільшити розмір позовних вимог за умови дотримання встановленого порядку досудового врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу, в цій частині, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних вимог. До початку розгляду господарським судом справи по суті позивач має право змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

Відповідач має право визнати позов повністю або частково, а також має право до початку розгляду господарським судом справи по суті подати зустрічний позов.

Господарський суд не приймає відмови від позову, зменшення розміру позовних вимог, визнання позову відповідачем, якщо ці дії суперечать законодавству або порушують чиї-небудь права і охоронювані законом інтереси.

Відповідно до чинного законодавства України правосуддя у господарських відносинах здійснюється на засадах рівності перед законом і господарським судом усіх підприємств та організацій незалежно від організаційної форми, форми власності майна, місцезнаходження тощо. Коментована стаття визначає права та обов’язки сторін, закріплюючи при цьому принцип процесуальної рівності сторін (ст. 4-2 цього Кодексу), сутність якого полягає в тому, що сторони в господарському процесі наділяються рівними можливостями щодо відстоювання своєї позиції у господарському суді. Поряд з принципами диспозитивності та змагальності і досягається рівність сторін у господарському процесі.

Сторони належать до кола осіб, які беруть участь у справі, у зв’язку з чим вони наділяються тими самими правами (ст. 18 цього Кодексу). Однак на підставі свого особливого стану у справі (ст. 21) закон наділяє їх додатковими правами щодо впливу на хід розгляду справи. Так, згідно з коментованою статтею, сторони мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії, брати участь у господарських засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення господарському суду, наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають у ході судового процесу, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників судового процесу, оскаржувати судові рішення господарського суду в установленому цим Кодексом порядку, а також користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

Слід зазначити, що для забезпечення виконання процесуальних функцій сторони наділяються певними господарсько-процесуальними правами, які можна класифікувати на групи:

права, що характеризують повноваження на відкриття провадження у справі: а) права на пред’явлення позову (статті 1, 2 цього Кодексу), зустрічного позову (ст. 60), вимоги про виправлення недоліків рішення судом, який його ухвалив; б) права апеляційного, касаційного оскарження судових рішень і ухвал про перегляд рішення, ухвали, що набрали законної сили, за нововиявленими обставинами, на пред’явлення вимоги про поворот виконання;

права на зміни у господарському спорі: а) права позивача на зміну підстави або предмета позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, на відмову від позову; б) права відповідача на повне або часткове визнання позову; права сторін на укладання мирової угоди; доповнення, зміна апеляційної та касаційної скарги або відмова від них;

права на подання і витребування доказів та участь їх у дослідженні: права сторін подати до суду свої пояснення, подавати письмові та речові докази, вимагати призначення експертизи. При розгляді справи — ставити питання одне одному, експертам, представникам органів держави і місцевого самоврядування; знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії документів, що є у справі, подавати свої доводи, міркування та заперечення тощо;

права, пов’язані із залученням до справи усіх заінтересованих осіб — третіх осіб, органів держави чи місцевого самоврядування, інших відповідачів тощо;

права, пов’язані із забезпеченням законного складу суду, об’єктивності розгляду справи і виконання судових рішень, — права сторін заявляти клопотання про відводи суддів, експертів тощо;

права на участь у судових засіданнях із розгляду справи і у здійсненні окремих процесуальних дій у суді першої інстанції, у провадженні справи в апеляційній і касаційній інстанціях та перегляду справи за нововиявленими обставинами; на особисту участь у веденні справи або на участь представника, на пояснення, заяви і виступи у суді рідною мовою; на одержання повідомлень (ухвал) про участь у судовому засіданні або виконанні окремих процесуальних дій;

інші права, що забезпечують захист у господарському процесі у справі: вибір підсудності, забезпечення доказів і позову (відзиву) тощо.

Зазначена класифікація прав сторін не є вичерпною і передбачає деякі інші права або поділ на групи за іншими критеріями (наприклад, диспозитивності, змагальності, гласності тощо).

Як правило, реалізація сторонами наданих їм прав є їх правом, а не обов’язком. Однак є процесуальні права, які водночас є обов’язком для сторін (наприклад, право сторін подавати докази, брати участь у їх дослідженні тощо). Закон покладає на сторони обов’язок доводити законність і обґрунтованість своїх вимог з метою захисту власних інтересів, зокрема кожна зі сторін повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог або заперечень (ст. 33 цього Кодексу). Якщо надані сторонами докази не є достатніми, господарський суд повинен сам витребувати їх у сторін або інших осіб незалежно від їх участі у справі (ст. 38). Отже, господарський суд покликаний дбати про можливість сторін найповніше використовувати надані їм процесуальні права.

У зв’язку з цим процесуальні права сторін можна поділити на три групи: 1) права, реалізація яких залежить від самих сторін (наприклад, право заявити відвід судді, заявити клопотання, знайомитися з матеріалами судової справи тощо); 2) права, реалізація яких, як правило, залежить від сторін, хоча і припускається можливість обов’язкової реалізації (наприклад, право брати участь у судових засіданнях — це право, а не обов’язок сторони, у зв’язку з чим справа може розглядатися за її відсутністю, якщо це не перешкоджає вирішенню справи по суті; права відповідача надавати відзив (ст. 59), проте іноді господарський суд може зобов’язати надати свої пояснення тощо).

Крім наданих законодавством процесуальних прав, на сторони покладаються також процесуальні обов’язки. Так, відповідно до коментованої статті сторони зобов’язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об’єктивного дослідження всіх обставин справи. При цьому процесуальні обов’язки сторін можна поділити на дві групи: 1) загальні, які полягають у добросовісному користуванні належними їм процесуальними правами; 2) спеціальні — полягають у виконанні певних процесуальних дій (наприклад, повідомляти суд про зміну юридичної адреси; позивач зобов’язаний надати позовну заяву з доданими до неї документами господарському суду та відповідачу, а скаржники — копії апеляційних та касаційних скарг тощо).

Відмова позивача від позову, зменшення або збільшення розміру позовних вимог та визнання позову відповідачем викладаються в адресованих господарському суду письмових заявах, що додаються до справи. До прийняття відмови позивача від позову суддя (судді) господарського суду роз’яснюють позивачеві процесуальні наслідки його дій. При прийнятті відмови позивача від позову господарський суд виносить ухвалу, якою одночасно припиняє провадження у справі (ст. 78 цього Кодексу). Слід зазначити, що господарський суд не завжди приймає таку відмову, — згідно з коментованою статтею господарський суд не приймає відмови від позову, зменшення розміру позовних вимог, визнання позову відповідачем, якщо ці дії суперечать законодавству або порушують чиї-небудь права і охоронювані законом інтереси.

 • Автострахование
 • Жилищные споры
 • Земельные споры
 • Административное право
 • Участие в долевом строительстве
 • Семейные споры
 • Гражданское право, ГК РФ
 • Защита прав потребителей
 • Трудовые споры, пенсии
 • Главная
 • Статья 22 ГПК РФ. Подведомственность гражданских дел судам

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации:

Статья 22 ГПК РФ. Подведомственность гражданских дел судам

1. Суды рассматривают и разрешают:

1) исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений;

2) дела по указанным в статье 122 настоящего Кодекса требованиям, разрешаемые в порядке приказного производства;

3) утратил силу с 15 сентября 2015 года. — Федеральный закон от 08.03.2015 N 23-ФЗ;

4) дела особого производства, указанные в статье 262 настоящего Кодекса;

5) дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов;

6) дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений;

7) дела об оказании содействия третейским судам в случаях, предусмотренных федеральным законом.

2. Суды рассматривают и разрешают дела с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций, организаций с иностранными инвестициями, международных организаций.

3. Суды рассматривают и разрешают дела, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, за исключением экономических споров и других дел, отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к ведению арбитражных судов.

4. При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между собой требований, из которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, другие — арбитражному суду, если разделение требований невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции.

В случае, если возможно разделение требований, судья выносит определение о принятии требований, подведомственных суду общей юрисдикции, и об отказе в принятии требований, подведомственных арбитражному суду.

Комментарии к статье 22 ГПК, судебная практика применения

В соответствии с частью 3 статьи 22 ГПК РФ суды рассматривают и разрешают дела, предусмотренные частями первой и второй данной статьи, за исключением экономических споров и других дел, отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к ведению арбитражных судов…

Далее (подробнее) см. п. 3-6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.01.2003 N 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации»

Заем, поручительство

Иски одновременно к должнику – юрлицу и поручителю – физлицу рассматривают суды общей юрисдикции

«Вопрос 1. Каким судом — общей юрисдикции или арбитражным — должны рассматриваться иски, предъявляемые кредитором одновременно к должнику — юридическому лицу (или индивидуальному предпринимателю) и поручителю — физическому лицу в случае, когда договор поручительства заключен физическим лицом, являющимся единственным учредителем (участником) общества, или иным лицом, контролирующим деятельность общества?

Исходя из положений п. 1 ст. 363 ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. Следовательно, если требование кредитора об исполнении солидарного обязательства предъявлено одновременно к должнику и поручителю, то это не позволяет суду принимать решение о разъединении заявленных требований исходя из субъектного состава спора и такое требование подлежит рассмотрению в рамках одного дела.

В соответствии с ч. 4 ст. 22 ГПК РФ при обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между собой требований, из которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, другие — арбитражному суду, если разделение требований невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции.

Таким образом, иски, предъявляемые кредитором одновременно к должнику — юридическому лицу (или индивидуальному предпринимателю) и поручителю — физическому лицу в случае, когда договор поручительства заключен физическим лицом, являющимся единственным учредителем (участником) общества или иным лицом, контролирующим деятельность общества, должны рассматриваться судом общей юрисдикции. В соответствии с ч. 1 ст. 150 АПК РФ производство по таким искам в арбитражных судах прекращается по делу в целом» (приведенный ответ на вопрос № 1 содержится в «Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2015)», утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 04.03.2015)

Спор общества с одним из его учредителей

Дело по спору, возникшему между заимодавцем (физическим лицом) и заемщиком (хозяйственным обществом), рассматривается судом общей юрисдикции и в том случае, когда заимодавец является одним из учредителей (участников) этого общества.

Суд пришел к выводу о том, что такой спор не является корпоративным, относящимся к подведомственности арбитражного суда, поскольку возник из договоров займа, заключенных между физическим лицом и хозяйственным обществом, и подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции и в том случае, если заимодавец является одним из учредителей (участников) этого общества (извлечение из «Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2016)»; утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 13.04.2016)

Экологические правоотношения

Дела по спорам из экологических правоотношений рассматриваются судами общей юрисдикции

Обратить внимание судов на то, что исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов по спорам, возникающим из экологических правоотношений, направлены на защиту прав граждан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и возмещение ущерба, причиненного их здоровью или имуществу экологическим правонарушением, гарантированных статьей 42 Конституции Российской Федерации, что определяет подведомственность этих дел судам общей юрисдикции (статья 126 Конституции РФ, пункт 1 части 1 статьи 22 ГПК РФ).

Поскольку имущественные отношения участников гражданского (хозяйственного) оборота, возникающие в ходе осуществления этими лицами предпринимательской и иной экономической деятельности, предметом заявленных требований по делам данной категории не являются, указанные дела рассматриваются в судах общей юрисдикции независимо от субъектного состава участвующих в деле лиц.

Подробнее см . п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 N 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования»

Иски о возмещении вреда, причиненного окружающей среде рассматриваются арбитражными судами и судами общей юрисдикции в зависимости от осуществления субъектами хозяйственной деятельности. Правовые позиции Верховного Суда РФ

Если требования о компенсации вреда, причиненного окружающей среде юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими хозяйственной деятельности, вытекают из экономических отношений данных субъектов, то они подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2015), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 4 марта 2015 г. (вопрос N 9), сформулирована правовая позиция о том, что процессуальное законодательство разграничивает предметную компетенцию судов и арбитражных судов по критериям субъектного состава процесса и участия в предпринимательской или иной экономической деятельности. Если требования о компенсации вреда, причиненного окружающей среде юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими видов хозяйственной деятельности, в том числе перечисленных в п. 1 ст. 34 Закона об охране окружающей среды, вытекают из экономических отношений данных субъектов, указанные требования в силу установленных процессуальным законодательством правил распределения юрисдикционных полномочий судов подлежат рассмотрению в арбитражном суде. Если вред окружающей среде причинен перечисленными субъектами не в связи с осуществлением ими хозяйственной деятельности, то требования о его возмещении подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции.

Таким образом, п. 30 Постановления N 21 должен толковаться во взаимосвязи с правовой позицией, изложенной в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации от 4 марта 2015 г. (п. 6 «Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 1 (2016)»; утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 13.04.2016)

Подведомственность заявлений прокурора о приостановлении деятельности предприятия, сносе их строений за совершение экологических правонарушений

«Вопрос 1: Каким судам — общей юрисдикции или арбитражным — подведомственны заявления прокурора, поданные в интересах государства, о приостановлении деятельности предприятия, его структурного подразделения, о сносе каких-либо строений, принадлежащих юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, за совершение ими экологических правонарушений?

…Поскольку дела по заявлениям прокуроров о приостановлении деятельности предприятия, его структурного подразделения, о сносе строений, принадлежащих юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, за совершение ими экологических правонарушений, нарушающих права неопределенного круга граждан, не носят экономического характера, данные дела подведомственны судам общей юрисдикции» (извлечение из «Обзора законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2006 года», утвержденного Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 07.03.2007 в редакции от 04.07.2012 года)

Деловая репутация

Подведомственность дел о защите деловой репутации

К компетенции арбитражных судов относится рассмотрение дел о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности независимо от субъектного состава участников спорных отношений.

Для решения вопроса о том, в каком суде подлежит рассмотрению иск индивидуального предпринимателя о защите чести, достоинства и деловой репутации, необходимо установление того, в каком качестве заявитель требует опровержения порочащих сведений — как субъект предпринимательской деятельности либо как физическое лицо. Такой подход основан на положениях пункта 1 части 1 и части 4 статьи 22 ГПК РФ, пункта 5 части 1 статьи 33 АПК РФ и разъяснений, данных в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. N 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц», следует учитывать также при рассмотрении требований индивидуальных предпринимателей, включая требования о компенсации морального вреда, причиненного их чести, достоинству и деловой репутации.

( см . п. 2 «Обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации», утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016 года

Когда споры из договора ОСАГО рассматривают суды общей юрисдикции, а когда арбитражные

Дела по спорам, возникающим из договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления) и не связанным с осуществлением ими предпринимательской и иной экономической деятельности, подлежат рассмотрению судами общей юрисдикции (пункт 1 части 1 и часть 3 статьи 22 ГПК РФ).

Дела по спорам, возникающим из договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и связанным с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, подлежат рассмотрению арбитражным судом (часть 1 статьи 27, статья 28 АПК РФ).

Подробнее см . пп. 3, 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.01.2015 N 2 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

Подведомственность дел о взыскании страховой выплаты по ОСАГО юрлицом, которому гражданином были уступлены права требования по договору ОСАГО?

«Вопрос 7. Судом общей юрисдикции или арбитражным судом должны рассматриваться иски, предъявляемые к страховой компании кредитором — юридическим лицом (или индивидуальным предпринимателем), к которому перешли (были переданы) принадлежавшие физическому лицу права (требования) по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств?

…Одним из критериев отнесения того или иного дела к компетенции арбитражных судов наряду с экономическим характером требования является субъектный состав участников спора.

Заключение договора уступки прав юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем с потерпевшим — физическим лицом (или переход прав по договору в порядке суброгации) в указанном случае направлено на приобретение прав потерпевшего по обязательству страховой организации уплатить определенную денежную сумму и связано с осуществлением такими новыми кредиторами предпринимательской или иной экономической деятельности.

Таким образом, рассмотрение споров по искам юридических лиц (или индивидуальных предпринимателей), к которым перешли (были переданы) права (требования) по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, к страховой организации в силу ч. 3 ст. 22 ГПК РФ, ч. 2 ст. 27, ст. 28 АПК РФ относится к компетенции арбитражных судов» («Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2015)», утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015)

Наследование

Дела из наследственных правоотношений подведомственны судам общей юрисдикции

Дела, возникающие из наследственных правоотношений, связаны с переходом имущественных прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства от наследодателя к наследникам. Данные дела независимо от субъектного состава их участников и состава наследственного имущества подведомственны судам общей юрисдикции (пункт 1 части 1 и часть 3 статьи 22, пункт 5 части 1 статьи 23 ГПК РФ).

…Дела по заявлениям, содержащим, наряду с требованиями, возникшими из наследственных правоотношений, требования, подведомственные арбитражному суду, разделение которых невозможно, согласно части 4 статьи 22 ГПК РФ подлежат рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции.

Подробнее см . п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании»

Иски о выплате наследнику стоимости доли в обществе рассматривают суды общей юрисдикции

«Вопрос 7. К компетенции судов общей юрисдикции или арбитражных судов относятся иски о выплате наследнику действительной стоимости доли наследодателя в хозяйственном обществе?

Ответ. В соответствии с п. 1 ст. 1176 ГК РФ в состав наследства участника общества с ограниченной ответственностью входит доля этого участника в уставном капитале соответствующего общества.

…В соответствии с положениями п. 1 ч. 1 и ч. 3 ст. 22, п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ дела, возникающие из наследственных правоотношений, независимо от субъектного состава их участников и состава наследственного имущества, относятся к ведению судов общей юрисдикции.

В связи с этим рассмотрение дел по требованиям о выплате действительной стоимости доли наследодателя в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества либо о выдаче соответствующей ей части имущества в натуре, о выплате стоимости пая умершего члена производственного кооператива и т.п. подлежит рассмотрению в судах общей юрисдикции.

Изложенный вывод соответствует правовой позиции, содержащейся в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» (ответ на вопрос № 7 содержится в «Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2015)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.03.2015)

Трудовые споры

Подведомственность дел о взыскании зарплаты в случае банкротства работодателя

«Вопрос 2. Подведомственны ли судам общей юрисдикции дела по требованиям работников о взыскании заработной платы, если в отношении работодателя (организации-должника) арбитражным судом по делу о банкротстве введено наблюдение или принято решение о банкротстве и открытии конкурсного производства?

..Характер правоотношений, из которых возникают индивидуальные трудовые споры, включая споры о взыскании заработной платы, исключает возможность отнесения таких споров к ведению арбитражных судов, в том числе и при рассмотрении дел о банкротстве.

Данный вывод подтверждается положением абзаца второго п. 11 ст. 16 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», содержащем норму о том, что трудовые споры между должником и работником должника рассматриваются в порядке, определенном трудовым законодательством и гражданским процессуальным законодательством.

Таким образом, в случае введения арбитражным судом по делу о банкротстве наблюдения или принятия решения о банкротстве и открытии конкурсного производства в отношении работодателя (организации-должника) дела по требованиям работников о взыскании заработной платы с такого работодателя относятся к подведомственности судов общей юрисдикции» (извлечение из «Обзора законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2010 года», утвержденного Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 08.12.2010 года)

Дела о возмещении вреда, причиненного в связи с несчастным случаем на производстве рассматривают районные суды

Дела по спорам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью застрахованного в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием, согласно пункту 1 части 1 статьи 22 ГПК РФ подведомственны судам общей юрисдикции. Указанные дела, в том числе о компенсации морального вреда, в соответствии со статьями 23 и 24 ГПК РФ подсудны районным судам.

См. п . 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.03.2011 N 2 «О применении судами законодательства об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»

Права потребителей

Споры о правах потребителей рассматривают суды общей юрисдикции

Дела по искам, связанным с нарушением прав потребителей, в силу пункта 1 статьи 11 ГК РФ, статьи 17 Закона о защите прав потребителей, статьи 5 и пункта 1 части 1 статьи 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее — ГПК РФ) подведомственны судам общей юрисдикции.

В соответствии со статьями 45 и 46 ГПК РФ, статьями 44, 45 и 46 Закона о защите прав потребителей суду общей юрисдикции подведомственны дела по искам прокуроров, уполномоченных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), имеющих статус юридического лица, к изготовителю (продавцу, исполнителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру), поданным в защиту прав и законных интересов неопределенного круга потребителей.

См. п . 15, 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»

Вред здоровью

Дела по спорам о возмещении вреда жизни и здоровью рассматривают районные суды

В силу пункта 1 части 1 статьи 22 ГПК РФ дела по спорам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, подведомственны судам общей юрисдикции.

Указанные дела, в том числе о компенсации морального вреда при причинении вреда жизни или здоровью гражданина, в соответствии со статьями 23 и 24 ГПК РФ подсудны районным судам.

См. п . 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 N 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина»

Интеллектуальная собственность

Подведомственность споров о том, кто является автором результата интеллектуальной деятельности

Определяя подведомственность дел, связанных с применением положений части четвертой ГК РФ, судам надлежит исходить из следующего.

Споры о том, кто является автором результата интеллектуальной деятельности, подведомственны судам общей юрисдикции как не связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Подведомственность споров о нарушениях интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, об установлении патентообладателя, о праве преждепользования и послепользования, а также споров, вытекающих из договоров об отчуждении исключительного права и лицензионных договоров, определяется исходя из субъектного состава участников спора, если такой спор связан с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

См. п . 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»

Подведомственность споров о защите авторских и смежных прав по искам РАО

Организация, осуществляющая коллективное управление авторскими и смежными правами, вправе на основании пункта 5 статьи 1242 ГК РФ предъявлять требования в суде от имени правообладателей или от своего имени для защиты прав, управление которыми она осуществляет.

В случае, если указанная организация обращается в защиту прав физических лиц или одновременно физических и юридических лиц либо неопределенного круга лиц, такие споры подведомственны судам общей юрисдикции. Если же она обращается в защиту прав только юридических лиц в связи с их предпринимательской и иной экономической деятельностью — споры подведомственны арбитражным судам.

См. п . 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»

Подведомственность дела о выдаче исполнительного листа на исполнение решения третейского суда

«Вопрос 5: Какому суду подведомственны дела о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов по спорам между гражданами и коммерческими организациями?

…указанный спор подведомствен арбитражному суду, если он возник при осуществлении предпринимателем или коммерческой организацией предпринимательской деятельности.

Если же спор носит иной характер и имеет иной субъектный состав, такой спор, исходя из положения ст. 22 ГПК РФ и ст. 27 АПК РФ, находится в ведении суда общей юрисдикции.

На этом основании можно сделать вывод о том, что спор между гражданином и коммерческой организацией подведомствен суду общей юрисдикции» (извлечение из «Обзора законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2006 года», утвержденного Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 29.11.2006 года)

Комментарии к СТ 22 ГПК РФ

Статья 22 ГПК РФ. Статья 22 ГПК РФ. Подведомственность гражданских дел судам

Комментарий к статье 22 ГПК РФ:

1. Подведомственность гражданских дел судам предусматривает распределение различных категорий дел между государственными и другими органами (судами общей юрисдикции, арбитражными судами, третейскими судами, комиссиями по трудовым спорам, административными органами и др.), рассматривающими правовые споры в пределах своей компетенции.

2. Комментируемая статья корреспондирует с § 1 гл. 4 АПК РФ. Отдельные положения вступившего в силу с 1 сентября 2002 г. АПК РФ, определяющие подведомственность дел арбитражным судам, вступили в силу ранее этого срока. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. В соответствии со ст. 33 АПК РФ арбитражные суды рассматривают некоторые споры с участием граждан, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, в частности, дела:

1) о несостоятельности (банкротстве);

2) по корпоративным спорам;

3) по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

4) по спорам, вытекающим из деятельности депозитариев, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги и с осуществлением предусмотренных федеральным законом иных прав и обязанностей;

4.1) по спорам, вытекающим из деятельности государственных корпораций и связанным с их правовым положением, порядком управления ими, их созданием, реорганизацией, ликвидацией, организацией и полномочиями их органов, ответственностью лиц, входящих в их органы;

5) о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

6) другие дела, возникающие при осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности, в случаях, предусмотренных федеральным законом.

Ранее некоторые из указанных споров рассматривались судами общей юрисдикции, например, корпоративные споры, одним из участников которых выступал гражданин.

3. Комментируемый Кодекс определяет подведомственность споров судам общей юрисдикции, перечисляя категории дел, которые рассматривают и разрешают суды общей юрисдикции, а также исключая из перечня те дела, которые подведомственны арбитражным судам.

Суды общей юрисдикции не рассматривают дела, вытекающие из предпринимательской и иной экономической деятельности, которые подведомственны арбитражным судам.

Так, например, в судах общей юрисдикции независимо от состава участников правоотношений, из которых возникло требование, не могут рассматриваться дела об оспаривании отказа в государственной регистрации, уклонении от государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (п. 3 ч. 1 и ч. 2 ст. 33 АПК РФ). Однако дела об оспаривании отказа в государственной регистрации некоммерческих организаций, в частности общественных объединений, религиозных организаций, политических партий, или уклонения от такой регистрации подведомственны судам общей юрисдикции (п. 5 ст. 23.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», ст. ст. 23, 42, 44 Федерального закона «Об общественных объединениях», ст. ст. 12, 14 Федерального закона «О свободе совести и религиозных объединениях», ст. 20 Федерального закона «О политических партиях»). Вопрос о подведомственности дел об оспаривании отказа в государственной регистрации редакции средства массовой информации или уклонения от такой регистрации подлежит разрешению в зависимости от организационно-правовой формы юридического лица, в которой организуется редакция (ст. 19 Закона РФ «О средствах массовой информации») .

———————————
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. N 2 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих», п. 6.

4. Требования, подведомственные арбитражным судам и судам общей юрисдикции, должны быть разделены, а при невозможности разделения — рассмотрены судами общей юрисдикции. Например, требования акционера — физического лица к акционерному обществу, вытекающие из корпоративных и трудовых отношений, должны быть разделены, а при невозможности разделения подлежат рассмотрению мировым судьей или районным судом в соответствии с родовой подсудностью. По ст. 225 ГПК РФ в определении суда по вопросу принятия такого дела к производству должны быть приведены мотивы, по которым он пришел к выводу о возможности или невозможности разделения предъявленных требований.

В целях разграничения трудовых и корпоративных споров в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20 ноября 2003 г. N 17 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел по трудовым спорам с участием акционерных обществ, иных хозяйственных товариществ и обществ» и в п. п. 4, 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. N 2 даны соответствующие разъяснения.

Согласно п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 2 дела по трудовым спорам между акционером — физическим лицом и акционерным обществом, участником иного хозяйственного товарищества или общества и этим хозяйственным товариществом или обществом подведомственны судам общей юрисдикции.

Вопрос о том, является ли возникший между указанными субъектами спор трудовым, судам необходимо решать на основании ст. 381 Трудового кодекса (далее — ТК) РФ, согласно которой индивидуальный трудовой спор — неурегулированные разногласия между работодателем и работником по вопросам применения законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению трудовых споров.

5. Суд общей юрисдикции в том случае, если дело ему неподсудно, по своей инициативе не направляет дело в арбитражный суд, что объясняется приоритетом действия принципа диспозитивности.

6. На практике возникает немало вопросов, связанных с определением подведомственности по конкретным категориям дел. Например, о том, каким судам — общей юрисдикции или арбитражным — подведомственны заявления прокурора, поданные в интересах государства, о приостановлении деятельности предприятия, его структурного подразделения, о сносе каких-либо строений, принадлежащих юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, за совершение ими экологических правонарушений.

Верховным Судом РФ разъясняется, что экологические правонарушения затрагивают не только интересы государства, но и интересы неопределенного круга граждан.

Поскольку дела по заявлениям прокуроров о приостановлении деятельности предприятия, его структурного подразделения, о сносе строений, принадлежащих юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, за совершение ими экологических правонарушений, затрагивающих права неопределенного круга граждан, не носят экономический характер, данные дела подведомственны судам общей юрисдикции.

Также спорным являлся вопрос о подведомственности дела об оспаривании письма Фонда социального страхования РФ от 18 февраля 2002 г. N 02-18/05/1136 «О пособиях по временной нетрудоспособности и по беременности и родам». Из анализа содержания данного письма следует, что это письмо обладает признаками нормативности, поскольку в нем разъясняется порядок определения максимальной величины дневного (часового) пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, если указанные периоды продолжались в течение неполного календарного месяца, исходя из максимального размера пособия за полный календарный месяц.

Федеральным законодательством не предусмотрена норма, относящая рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов Фонда социального страхования РФ к компетенции арбитражных судов.

Таким образом, дело об оспаривании организацией письма Фонда социального страхования РФ от 18 февраля 2002 г. N 02-18/05/1136 относится к подведомственности суда общей юрисдикции .

———————————
Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2006 года. Утвержден Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 7 марта 2007 г.

7. Договор кредитования, поручителем по которому выступает физическое лицо, не являющееся предпринимателем без образования юридического лица, не связан с осуществлением им предпринимательской или иной экономической деятельности, поэтому требования, вытекающие из указанного договора, подведомственны судам общей юрисдикции .

———————————
Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 2006 года

8. Споры между двумя садоводческими товариществами о порядке пользования подъездными дорогами, примыкающими к садоводческим товариществам, и между товариществом собственников жилья и акционерным обществом по договору поставки тепловой энергии в интересах членов товарищества носят имущественный, а следовательно, экономический характер, и с учетом субъектного состава указанных споров дела по таким спорам подведомственны арбитражному суду .

———————————
Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2006 года

9. Немало вопросов о подведомственности возникает по спорам в сфере интеллектуальной собственности. Так, Постановлением Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что:

1) подведомственность споров о нарушениях интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий об установлении патентообладателя, о праве преждепользования и послепользования, а также споров, вытекающих из договоров об отчуждении исключительного права и лицензионных договоров, определяется исходя из субъектного состава участников спора, если такой спор связан с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Споры о том, кто является автором результата интеллектуальной деятельности, подведомственны судам общей юрисдикции как не связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности;

2) в случае, если организация, осуществляющая коллективное управление авторскими и смежными правами, обращается в защиту прав физических лиц или одновременно физических и юридических лиц либо неопределенного круга лиц, такие споры подведомственны судам общей юрисдикции. Если же организация обращается в защиту прав только юридических лиц в связи с их предпринимательской и иной экономической деятельностью, то споры подведомственны арбитражным судам;

3) в том случае, если принадлежащие работодателю права на служебный результат интеллектуальной деятельности переданы (предоставлены) по договору об отчуждении права или по лицензионному договору, лицом, обязанным платить компенсацию или вознаграждение работнику, остается работодатель. Споры относительно такой компенсации, в частности об определении ее размера, подведомственны судам общей юрисдикции.